Tietoa yhdistyksestämme: Global Visions ry

Oikeudenmukaisessa maailmassa kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus elää hyvää elämää.

Uskomme rakentavan keskustelun voimaan.

Global Visions > Tietoa yhdistyksestämme: Global Visions ry

Yhdistyksen visio ja missio

Visiomme

Visionamme on luoda maailma, jossa yhdessä sopimalla luodaan hyvinvointia kaikille maailman ihmisille globaalisti. Tällainen on myös aidosti tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen maailma, jossa synnyinpaikka, sukupuoli ja ihonväri eivät vaikuta ihmisten mahdollisuuksiin pärjätä elämässä. Lisäksi tällaisessa maailmassa kaikilla on aito, yhtäläinen mahdollisuus elää hyvää elämää. Tämä maailma on meritokratia, jossa kaikista ihmisistä kuitenkin huolehditaan. Visiossamme Global Visions ry on yksi keskeinen toimija tämän vision mahdollistamisessa.

Missiomme

Toimintamme perusajatus voidaan tiivistää kutsumalla sitä valistuneeksi maailmanparantamiseksi. Maailmanparantaminen on universaali teema, mutta me haluamme harjoittaa siihen liittyvää keskustelua systemaattisesti, määrätietoisesti ja kaikkia kuunnellen.

Toimintamme punaisena lankana on kartoittaa erilaisia tapoja tehdä maailmasta parempi paikka. Tavoitteenamme on pyrkiä yhdessä selvittämään, minkälainen olisi optimaalinen globaali poliittinen järjestys, ja sitten pyrkiä sitä kohti. Toimintaamme kuuluu myös vertailla ja arvioida eri tapoja, joilla voidaan parantaa maailman tilaa. Ajatuksena on ennen kaikkea pyrkiä vaikuttamaan globaaleihin rakenteisiin ja tehdä niistä eettisemmät. Globaali yhteistyö on keino, jonka pohjalta yhdistyksen tavoitteet tulee saavuttaa.

Haluamme myös tuoda yhteen erilaisia visioita, ajatuksia, ihmisiä ja organisaatioita, jotka haluavat parantaa maailman tilaa. Toimimme samalla myös alustana tälle keskustelulle ja haluamme kehittää sitä. Meillä on myös mahdollisuus yhdistellä näitä ideoita ja koordinoida niihin liittyviä toimia. Lisäksi tavoitteenamme on muodostaa kulloiseenkin hetkeen kokonaiskuva maailman tilasta globaalisti.

Ajamiamme yhteiskunnallisia muutoksia voidaan kuvailla universaaliksi politiikaksi. Vaikka nämä uudistukset ottavat paikalliset erityispiirteet huomioon, on niiden lopullinen päämäärä taata kaikille maailman ihmisille tasa-arvoiset edellytykset elää arvokasta elämää. Esimerkkejä näistä uudistuksista ovat globaali perustulo ja vapaa liikkuvuus. Globaali perustulo turvaisi ihmisille sekä toimeentulon että vapauden toteuttaa omaa elämäänsä, kun vapaa liikkuvuus puolestaan soisi ihmisille vapauden valita missä elää ja tehdä töitä.

Yhdistyksen konkreettisempana missiona on luoda globaali yhteisö, joka keskittyy siihen, miten maailmasta voidaan tehdä parempi paikka. Jos yhteisömme on tarpeeksi suuri ja keskuudessamme vallitsee riittävä yhteisymmärrys esittämistämme keinoista, on hyvin mahdollista, että yhteisömme ajamia muutoksia saadaan oikeasti aikaan.

Tarkoituksenamme on myös saada ihmisiä laajemmin unelmoimaan ja visioimaan, millainen parempi maailma voisi tulevaisuudessa olla. Tämä on julkisessa keskustelussa nykyään liian vähän esillä.

Osallistu keskusteluun

Tule mukaan foorumille ja osallistu keskusteluun! Luodaan yhdessä globaali yhteisö ja pohditaan, miten voimme tehdä maailmasta yhdessä paremman paikan meille kaikille.

Global Visions ry:n arvot

Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukainen maailma on sellainen, jossa kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus elää hyvää elämää. Oikeudenmukaisessa maailmassa esimerkiksi ihmisen synnyinpaikka ei vaikuta hänen elämänsä edellytyksiin. Sellaisessa maailmassa huolehditaan myös heistä, jotka eivät omin avuin pärjää. Tämä on tärkeää, koska ihmisillä on perimän, perhetaustan ja luonteenpiirteiden takia erilaiset edellytykset menestyä elämässä.

Tasa-arvo

Uskomme siihen, että kaikkia ihmisiä tulee kohdella samalla tavalla, arvostavasti. Kaikilla on yhtäläinen ihmisarvo, eikä sen, millainen ihminen on, mitä hän tekee tai mikä on hänelle tärkeää, tulisi vaikuttaa tähän, niin kauan kuin hän ei pyri vahingoittamaan muita. Tasa-arvoinen maailma on samalla myös oikeudenmukainen maailma.

Puolueettomuus

Haluamme kannattaa ja edistää sellaisia muutoksia, jotka ovat kaikkien hyväksyttävissä, emmekä aja minkään yksittäisen ihmisryhmän asiaa. Näin ollen olemme myös poliittisesti sitoutumattomia.

Inklusiivisuus

Olemme helposti lähestyttävä, mukaan kutsuva ja innostava toimija, joka kokoaa erilaisista taustoista tulevia yksilöitä yhteen keskustelemaan.

Faktapohjainen ja rakentava keskustelu

Uskomme keskustelun voimaan. Keskustelun tulisi kuitenkin olla rakentavaa ja pohjautua tosiasioihin. Kaikkien tulee saada esittää mielipiteensä, mutta tämä tulee tehdä toisia ihmisiä kunnioittavalla tavalla ja keskittymällä siihen, miten yhteisiä ratkaisuja voidaan saavuttaa globaalisti.

Max Tallberg

Global Visions ry:n perustaja JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Max Tallberg syntyi Helsingissä vuonna 1989. Hän on opiskellut filosofiaa, historiaa ja valtiotieteitä Helsingin yliopistolla ja Åbo Akademissa. Maailman muuttaminen paremmaksi on ollut teema, jonka hän on aina kokenut tärkeäksi. Tämä sai hänet perustamaan vuonna 2021 Global Visions ry:n, yhdistyksen, jonka tavoitteena on tuoda yhteen ideoita, ihmisiä ja ryhmiä, jotka haluavat parantaa maailman tilaa.

Visiomme on luoda maailma, jossa kaikilla ihmisillä on yhtäläinen mahdollisuus hyvään elämään.

Oletko ihminen, jonka mielestä on tärkeää pyrkiä parantamaan maailman tilaa?

Jos näin on asian laita, silloin Uuden ajan kansalainen: Visio paremmasta maailmasta on kirja, joka sinun tulisi lukea. Kirjassa Max Tallberg esittää konkreettisen poliittisen vision paremmasta maailmasta. Kirja on ladattavissa ilmaiseksi.

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimintakieli

Yhdistyksen nimi on Global Visions ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on kaksikielinen, kielinä suomi ja englanti. Toiminta- ja dokumentointikieli yhdistyksessä on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • herättää mielenkiintoa ja keskustelua niin yhdistyksen jäsenten kuin laajemman yleisön kesken, sekä tuottaa uusia ideoita mm. jäljempänä mainittuihin teemoihin liittyen;
  • lisätä eri maiden ihmisten globaalia yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä solidaarisuutta ja näin ollen olla mukana luomassa sellaista globaalia ilmapiiriä, jossa uusia kaikkia hyödyttäviä globaaleja päätöksiä voidaan tehdä;
  • herättää mielenkiintoa ja keskustelua uudistuksista koskien globaalia perustuloa, ajatusta maailmanvaltiosta, maailmankansalaisuudesta sekä maailmasta, jossa ihmisillä on mahdollisuus vapaasti muuttaa maasta toiseen sekä ajatusta globalisaation haltuun ottamisesta tavalla, jossa siitä tehdään kaikkia tasapuolisesti hyödyttävä voima; ja
  • pyrkiä vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin ja luomaan globaali sopimisen kulttuuri, jossa yhdessä luodaan oikeudenmukainen ja eettisesti kestävä maailma kaikille sen asukkaille.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– tutkii ja herättää mielenkiintoa ja keskustelua sekä välittää laajalle yleisölle tietoa ja materiaalia eri kielillä globaaleista keinoista ja mahdollisuuksista tehdä päätöksiä ja politiikkaa, jotka ovat oikeudenmukaisia ja eettisesti kestäviä kaikkien maailman kansalaisten kohdalla; kerää ja tuottaa tietoa ja ideoita sekä levittää niitä laajemman yleisön tietoisuuteen;
– kartoittaa ihmisten mielipiteitä ja asenteita kyselyillä ja äänestyksillä;
– toimii globaalina keskustelualustana ja yhteydenpitovälineenä;
– tuottaa podcasteja, blogeja ja muita julkaisuja;
– järjestää tapaamisia ja tapahtumia yhdistyksen jäsenille ja muille kiinnostuneille;
– ylläpitää ja solmii yhteyksiä muihin suomalaisiin, ulkomaalaisiin ja kansainvälisiin samoihin tavoitteisiin pyrkiviin tahoihin; ja
– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanee arpajaisia ja rahankeräyksiä, joihin on tarpeen mukaan saatu viranomaisten lupa.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisina jäseninä voi olla oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä (yhteisöjäsenet) sekä yksityisiä henkilöitä (henkilöjäsenet), jotka kannattavat yhdistyksen tarkoitusta. Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä (kannatusjäsenet). Uuden jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Liittyessään yhdistykseen jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa yhteystietonsa ja laissa mainitut tiedot merkittäväksi yhdistyksen jäsenluetteloon. Jäsenen tulee huolehtia, että jäsenluetteloon merkityt tiedot pysyvät ajan tasalla.

4. Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen erityyppisiltä jäseniltä voidaan periä eri suuruiset jäsenmaksut. Jäsenmaksuilla rahoitetaan yhdistyksen olemassaoloon liittyviä menoja, kuten toimiston vuokraa ja työntekijöiden palkkioita.
Jäsenmaksua ei kerätä uusilta jäseniltä liittymisvuoden osalta, jos liittyminen on tapahtunut kalen-terivuoden kahden viimeisen kuukauden aikana, eikä jäseniltä, jotka ovat eronneet tai joiden on todettu eronneen yhdistyksen jäsenyydestä.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti yhdistyksen kokouksessa, jolloin eroaminen merkitään kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsenillä on velvollisuus toimia hyvien tapojen mukaisesti yhdistykseen liittyvässä toimin-nassaan. Jäsenen tulee myös toimia omalla nimellään, ei anonyymisti. Jos jäsen ei täytä näitä vaatimuksia tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta ja arvoja tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä, hänet voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä. Jos jäsenmaksu on yhdeltä vuodelta maksamatta kahdesta kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, hallituksella on oikeus todeta jäsen eronneeksi.

Yhdistyksestä eronnut tai erotettu menettää välittömästi oikeuden osallistua yhdistyksen päätöksen-tekoon eikä hänellä ole oikeutta saada takaisin jo suoritettua vuotuista jäsenmaksua.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 3-7 varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kui-tenkin arpa.

Yhdistyksen toiminnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

7. Toiminnanjohtaja

Yhdistyksellä voi olla hallituksen valitsema toiminnanjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja mää-räysten mukaan hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa. Toiminnanjohtaja on yhdistyksen hallituksesta erillinen toimielin. Jos toiminnanjohtajaa ei ole valittu, juoksevia asioita hoitaa hallituksen puheenjohtaja. Toiminnanjohtajalle suoritettavan palkan määrää yhdistyksen hallitus.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja, jonka toimikausi on yksi vuosi kerrallaan.
Yhdistyksen tilikausi on vuoden mittainen. Se alkaa joka vuosi tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään alkuvuodesta, viimeistään maaliskuussa.
Mikäli yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on niin mainittu, yhdistyksen kokous voidaan järjestää osittain tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, jolloin kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Kyseisessä tilanteessa kokouskutsussa on todettava, että kokoukseen voi osallistua edellä mainitulla tavalla vain kokouksen aikana.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus jäsenille vähintään 21 päivää ennen kokousta lähetettävillä kirjeillä tai sähköpostin välityksellä, yhdistyksen jäsenluetteloon merkityillä yhteystiedoilla osoitet-tuna. Kutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Yhdistys pitää huolen siitä, että sen kokouksiin voidaan aina osallistua myös etäyhteyden kautta. Mikäli jäsen haluaa osallistua etäyhteyden kautta, on hänen ilmoitettava siitä etukäteen.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Henkilövaaleissa käytetään vaadittaessa suljettua lippuäänestystä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ään-tenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen jäsenet
9. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hä-nen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokous-kutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa lahjoitetaan yhdistyksen varat yhdistyksen hallituksen valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Keskustelufoorumin säännöt

Yhdistyksen jäsenillä on velvollisuus toimia hyvien tapojen mukaisesti yhdistykseen liittyvässä toiminnassaan. Jäsenen tulee myös toimia omalla nimellään, ei anonyymisti. Jos jäsen ei täytä näitä vaatimuksia tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta ja arvoja tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä, hänet voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä.

Nämä asiat pätevät myös keskustelufoorumiin. Uskomme keskustelun voimaan ja siihen, että parhaat ratkaisut löytyvät yhteisen keskustelun kautta. Tämän keskustelun tulee olla rakentavaa ja faktoihin perustuvaa. Toisia ihmisiä tai ihmisryhmiä ei saa halventaa tai vähätellä. Vihapuhetta emme myöskään salli. Väittely voi joskus olla hedelmällistä, mutta usein parhaat ratkaisut ovat sellaisia, joihin ollaan yhdessä päädytty. Meidän tulisikin omaksua yhteisen etsimisen asenne – ei sellainen, että ihminen on etukäteen päättänyt, millainen hänen kantansa on ja sen jälkeen yrittää kääntää muut tälle kannalle. Jos sen sijaan avoimin mielin kuunnellaan aidosti toisia ja pyritään yhdessä selvittämään paras ratkaisu, sellainen voi luontevalla tavalla löytyä. Pitämällä nämä asiat mielessä luomme tästä keskustelufoorumista hyvän alustan kaikille sen jäsenille ja lukijoille. 

Blogi

Ekologinen lähestymistapa ilmastonmuutokseen

Petri Lahtinen Edellisessä blogitekstissämme tarkasteltiin niin sanotun luonnonsuojelullisen lähestymistavan alle laskettavia näkemyksiä ja ratkaisuja antropogeenisen ilmastonmuutoksen kaltaisen ympäristökriisin suhteen. Tässä tekstissä esitellään toista lähestymistapaa, jota

Ympäristönsuojelullinen näkökulma ilmastonmuutokseen

Max Tallberg Aiemmassa blogitekstissä kävimme läpi, mistä antropogeenisessä ilmastonmuutoksessa on kyse niin fysikaalis-kemiallisesta kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Hahmottelimme pikaisesti myös niitä historiallisia kehityslinjoja, jotka ovat johtaneet

Mistä ilmastonmuutoksessa on kyse

Petri Lahtinen & Max Tallberg Ilmastonmuutos tarkoittaa pitkällä aikavälillä tapahtuvia merkittäviä muutoksia maapallon ilmakehässä. Näihin muutoksiin vaikuttavia tekijöitä on lukuisia, ja yleisesti niitä hahmotetaan ja

Miksi ihmisten vapaata liikkuvuutta tulisi kannattaa

Max Tallberg Haastattelimme äskettäin Alex Sageria podcastissamme. Sager toimii professorina Portland State Universityssa ja on keskittynyt tutkimuksessaan vahvimmin muuttoliikkeiden etiikkaan. Podcastimme tämän jakson teemana oli

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä ja antaa meille palautetta sekä kysyä lisää toiminnastamme. Täytä oheinen lomake ja jätä meille yhteystietosi yhteydenottoa varten.

Täytä oheinen lomake ja jätä meille yhteystietosi yhteydenottoa varten.