Virtuaalinen maailmankansalaisuus

Oikeudenmukaisessa maailmassa kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus elää hyvää elämää.

Uskomme rakentavan keskustelun voimaan.

Global Visions > Jäsenille > Virtuaalinen maailmankansalaisuus

Virtuaalinen maailmankansalaisuus on Global Visionsin hanke, jossa halutaan taata kaikille maailman kansalaisille sama poliittinen ja taloudellinen asema sekä yhtäläiset oikeudet ja etuudet. Globaali perustulo on keino tämän saavuttamiseen.

Liittymällä virtuaalinen maailmankansalainen -hankkeeseen osoitat tukesi tälle idealle ja saat mahdollisuuden kehittää hanketta sekä osallistua siitä käytävään keskusteluun. Liittyessäsi Global Visions ry:n jäseneksi sinulla on mahdollisuus osallistua tähän hankkeeseen, mutta se ei ole pakollista.

Kyseessä on virtuaalinen maailmankansalaisuus, eikä sinun asemassasi tapahdu mitään juridisia muutoksia, jos osallistut hankkeeseen. Maailmankansalaisuus voi tulevaisuudessa olla tosiasiallinen poliittinen mahdollisuus, mutta sen aika ei ole vielä.

Liity jäseneksi

Liittymällä mukaan Global Visions ry:n toimintaan olet mukana rakentamassa parempaa maailmaa. Saat myös olla mukana kehittämässä yhdistyksen toimintaa ja osallistua yhdistyksen herättämään keskusteluun.

Maailmankansalaisen manifesti

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat ne kaksi arvoa, joiden pohjimmiltaan tulisi määrittää maailman poliittinen järjestys. Jos nämä arvot puuttuvat yhteiskunnista, se säteilee niihin monin eri tavoin. Epätasaisesti jaetut resurssit ovat usein se alkusyy, joka johtaa moneen muuhun vaikeasti ratkottavaan ongelmaan: yksilön pahoinvoinnista sotiin ja terrorismiin. 

Nyt olisikin aika muuttaa maailmaa niin, että nämä kaksi arvoa ohjaisivat koko globaalia maailmaa kohti parempaa. On myös selvää, että jokaisen maailman kansalaisen elämä tulisi järjestää näiden arvojen mukaan. Kaikilla ihmisillä on yhtäläinen, jo yhdessä todettu ihmisarvo, joten kaikilla tulisi myös olla yhtäläinen mahdollisuus elää hyvää ja merkityksellistä elämää. Siksi ehdotankin, että tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden tulisi aidosti vallita koko maailmassa.

Globaali perustulo on luontevin keino taata oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen maailma

Intuitiivisin ja yksinkertaisin tie tähän on se, että kaikille maailman ihmisille taataan aidosti samat resurssit ja hyvinvointi. Globaali perustulo on luontevin keino tämän saavuttamiseen. Tämä tulomuoto on säännöllisin väliajoin maksettava rahasumma, jolla henkilön toimeentulo kustannetaan. Perustulo on myös jokaisen yksilön subjektiivinen, jakamaton oikeus, ja se maksetaan kaikille kansalaisille. Tämä tarkoittaisi, että maailmassa vallitsisi aito tasa-arvo.

Vaatimus oikeudenmukaisuudesta taas täytettäisiin niin, että ihmisyksilöitä tuettaisiin globaalisti aina silloin, kun siihen on tarvetta. Tämä on oikeudenmukaista siksi, että kaikki ihmiset pohjimmiltaan haluavat elää hyvää ja arvokasta elämää. Näin on asian laita, vaikkei yksilö aina itse tiedä, miten tähän tilanteeseen tullaan. Heikkojen ja huonosti pärjäävien ihmisten tukeminen on oikeudenmukaista myös siitä syystä, että ihmisen menestys nojaa aina moneen ulkoiseen, itsestä riippumattomaan asiaan. Menestynyt ihminen on usein lahjakas ja näin ollen perinyt tämän lahjakkuutensa ilman, että olisi itse voinut vaikuttaa asiaan. Jokaisella ihmisellä on myös omanlainen kasvuympäristönsä, ja tässäkin suhteessa ihmiset ovat epätasa-arvoisessa asemassa. Hyvä elämä perustuu usein hyvään lapsuuteen, eikä yksilö ole itse voinut vaikuttaa tähän. 

Globaali perustulo yhdistettynä siihen, että ihmistä tuetaan vaikeina aikoina, täyttää siis oikeudenmukaisuudelle ja tasa-arvolle asetetut kriteerit. Perustulo on myös keino taata jokaisen ihmisen vapaus ja tasa-arvo samaan aikaan, kun tämän tulomuodon määrä olisi suhteessa yhtä suuri kaikille ja jokainen saisi käyttää sen itse parhaaksi näkemällään tavalla. Kehittymättömimpien maiden kansalaiset voisivat korkeampien elinkustannustensa takia saada suhteellisesti korkeampaa perustuloa kuin kehittyneiden maiden asukkaat, joiden absoluuttinen perustulo kuitenkin olisi korkeammalla tasolla.

Tulevaisuudessa voidaan myös nähdä tilanne, jossa koko maailman politiikka järjestetään perustulon varaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että jokaiselle maantieteelliselle alueelle taattaisiin yhtäläinen, riittävän suuri tukisumma niin, että se suhteutettaisiin alueiden asukasmäärän ja kehitysasteen mukaan. Tiiviisti asutetut alueet ja kehittymättömät alueet saisivat näin suhteessa enemmän maantieteellisten alueiden perustuloa kuin harvaan asutut, jo kehittyneet alueet. Tämä voisi todella tarkoittaa politiikan ja kansallisvaltioiden loppua varsinkin, jos nämä alueet määriteltäisiin kansallisvaltioista riippumattomalla tavalla. Tämä olisi myös radikaalia, tosiasiallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

Virtuaalisena maailmankansalaisena tuet ajatusta aidosti tasa-arvoisesta maailmasta

Tukemalla tätä hanketta annat tukesi ajatukselle maailmankansalaisuudesta: sille, että jokaiselle maailman ihmiselle taataan yhtäläinen poliittinen ja taloudellinen asema. Näin tuet myös ajatusta globaalista perustulosta keinona saavuttaa tämä ihanne. Liittymällä tähän hankkeeseen esität myös toiveen siitä, että maailma tulevaisuudessa järjestäytyy tässä manifestissa esitetyn mallin mukaan. Lisäksi saat olla mukana kehittämässä tätä hanketta ja osallistua siitä käyvään keskusteluun. Virtuaalinen maailmankansalaisuus -hankkeen tukeminen ei tarkoita sitä, että luopuisit kansalaisuudestasi ja korvaisit sen maailmankansalaisuudella. Tämä voi tulevaisuudessa olla mahdollista, muttei se kuitenkaan vielä ole näköpiirissä.

Olemalla osa virtuaalista maailmankansalaisuutta osoitat ainoastaan tukesi tälle hankkeelle ilman, että elämässäsi tapahtuu mitään konkreettisia, juridisia muutoksia. 

Lähde: Max Tallberg: Uuden ajan kansalainen: Visio paremmasta maailmasta.
https://avisionofabetterworld.net

Max Tallberg

Max Tallberg, Global Visions ry:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja

Oletko ihminen, jonka mielestä on tärkeää pyrkiä parantamaan maailman tilaa?

Jos näin on asian laita, silloin Uuden ajan kansalainen: Visio paremmasta maailmasta on kirja, joka sinun tulisi lukea. Kirjassa Max Tallberg esittää konkreettisen poliittisen vision paremmasta maailmasta. Kirja on ladattavissa ilmaiseksi.

Blogi

Ekologinen lähestymistapa ilmastonmuutokseen

Petri Lahtinen Edellisessä blogitekstissämme tarkasteltiin niin sanotun luonnonsuojelullisen lähestymistavan alle laskettavia näkemyksiä ja ratkaisuja antropogeenisen ilmastonmuutoksen kaltaisen ympäristökriisin suhteen. Tässä tekstissä esitellään toista lähestymistapaa, jota

Ympäristönsuojelullinen näkökulma ilmastonmuutokseen

Max Tallberg Aiemmassa blogitekstissä kävimme läpi, mistä antropogeenisessä ilmastonmuutoksessa on kyse niin fysikaalis-kemiallisesta kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Hahmottelimme pikaisesti myös niitä historiallisia kehityslinjoja, jotka ovat johtaneet

Mistä ilmastonmuutoksessa on kyse

Petri Lahtinen & Max Tallberg Ilmastonmuutos tarkoittaa pitkällä aikavälillä tapahtuvia merkittäviä muutoksia maapallon ilmakehässä. Näihin muutoksiin vaikuttavia tekijöitä on lukuisia, ja yleisesti niitä hahmotetaan ja

Miksi ihmisten vapaata liikkuvuutta tulisi kannattaa

Max Tallberg Haastattelimme äskettäin Alex Sageria podcastissamme. Sager toimii professorina Portland State Universityssa ja on keskittynyt tutkimuksessaan vahvimmin muuttoliikkeiden etiikkaan. Podcastimme tämän jakson teemana oli

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä ja antaa meille palautetta sekä kysyä lisää toiminnastamme. Täytä oheinen lomake ja jätä meille yhteystietosi yhteydenottoa varten.

Täytä oheinen lomake ja jätä meille yhteystietosi yhteydenottoa varten.