Jäsenille

Oikeudenmukaisessa maailmassa kaikilla ihmisillä on yhtäläinen mahdollisuus elää hyvää elämää.

Uskomme rakentavan keskustelun voimaan.

Global Visions > Jäsenille

Tule mukaan toimintaamme

Osallistumalla Global Visions ry:n toimintaan, olet mukana rakentamassa parempaa maailmaa. Yhteisön jäsenyys on ilmainen. Yhteisön jäsenenä saat pääsyn jäsenportaalille ja voit osallistua yhdistyksen herättämään keskusteluun. Yhdistyksen pysyvä jäsenyys maksaa 10 euroa. Yhdistyksen jäsenenä saat tiedon tapahtumista ennakkoon ja pääset osallistumaan niihin alennettuun hintaan. Lisäksi sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään yhdistyksen toimintaa ja osallistumaan sen päätöksentekoon.

Liittymällä yhdistykseen sitoudut myös noudattamaan Global Visions ry:n sääntöjä. Käymme läpi hakijat, jotta voimme taata arvojemme mukaisen toiminnan yhdistykseen liittyen.

Kirjaudu jäsenportaalille

Kirjautumalla jäsenportaalille pääset osallistumaan aktiivisesti keskusteluun. Siirry portaalille alla olevasta painikkeesta.

Jäsenetusi yhdistyksen jäsenenä

Yhdistyksen jäsenyys kannattaa. Jäsenenä saat paitsi mahdollisuuden olla aidosti mukana vaikuttamassa myös tuntuvia etuja, mm. tapahtumien osallistumismaksujen suhteen. Saat osallistua yhdistyksen päätöksentekoon ja näin olla mukana kehittämässä yhdistyksen toimintaa.

Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenmaksu on kymmenen euroa. Liittymismaksua vastaan saat pysyvän jäsenyyden yhdistyksessä.

Tutustu jäsenetuihin ja liity yhdistykseemme.

Osallistu keskusteluun

Tule mukaan foorumille ja osallistu keskusteluun! Pohditaan yhdessä keinoja, miten voimme tehdä maailmasta paremman paikan meille kaikille.

Keskustelufoorumin ohjeet

Keskustelemalla kohti ratkaisuja

Keskustelun on tarkoitus olla rakentavaa, ja sen tavoitteena tulee olla se, että yhdessä pyritään löytämään yhteisiä lopputulemia. Keskustelun tulee myös pohjata faktoihin.

Väittely voi joskus olla hedelmällistä, mutta usein parhaat ratkaisut ovat sellaisia, joihin on yhdessä päädytty. Meidän tulisikin omaksua yhteinen etsimisen asenne – ei sellainen, että ihminen on etukäteen päättänyt, millainen hänen kantansa on, ja sen jälkeen hän yrittää taivutella muut tälle kannalleen. Jos sen sijaan avoimin mielin kuuntelemme aidosti toisiamme ja pyrimme yhdessä selvittämään, mikä on jossakin asiassa paras ratkaisu, sellainen voi luontevalla tavalla selvitä. 

Keskusteluun osallistuminen

Kaikilla sivustolla vierailevilla on pääsy lukemaan viestejä keskustelufoorumilla, siihen ei tarvita jäsenyyttä. Kuitenkin ainoastaan jäsenet voivat esittää näkemyksiään keskustelufoorumilla, ja se tulee myös tehdä omalla nimellä. Muutenkin jäsenellä on velvollisuus toimia hyvien tapojen mukaisesti yhdistykseen liittyvässä toiminnassa, ja tämä pätee myös keskustelufoorumiin.

Uudet keskustelunaiheet

Jäsenet voivat luoda foorumilla uusia keskustelunaiheita, mutta ne hyväksytään yhdistyksen johdossa, ennen kuin niitä pääsee kommentoimaan.

Uskomme rakentavan keskustelun voimaan.

Kuunnellaan siis avoimin mielin toisiamme.​

Oikeudenmukainen maailma on sellainen, jossa kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus elää hyvää elämää.

Otetaan omaksemme yhteisen etsimisen asenne; näin onnistumme yhdessä.

Vain jäsenenä voit kirjoittaa keskustelufoorumille.

Jokaisen on kuitenkin mahdollista lukea foorumilla olevia kirjoituksia.

Lue lisää yhdistyksemme toiminnasta

Missionamme on luoda globaali yhteisö, joka keskittyy siihen, miten maailmasta voidaan tehdä parempi paikka meille kaikille. Tule mukaan unelmoimaan ja visioimaan – yhdessä olemme enemmän!

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimintakieli

Yhdistyksen nimi on Global Visions ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on kaksikielinen, kielinä suomi ja englanti. Toiminta- ja dokumentointikieli yhdistyksessä on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • herättää mielenkiintoa ja keskustelua niin yhdistyksen jäsenten kuin laajemman yleisön kesken, sekä tuottaa uusia ideoita mm. jäljempänä mainittuihin teemoihin liittyen;
  • lisätä eri maiden ihmisten globaalia yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä solidaarisuutta ja näin ollen olla mukana luomassa sellaista globaalia ilmapiiriä, jossa uusia kaikkia hyödyttäviä globaaleja päätöksiä voidaan tehdä;
  • herättää mielenkiintoa ja keskustelua uudistuksista koskien globaalia perustuloa, ajatusta maailmanvaltiosta, maailmankansalaisuudesta sekä maailmasta, jossa ihmisillä on mahdollisuus vapaasti muuttaa maasta toiseen sekä ajatusta globalisaation haltuun ottamisesta tavalla, jossa siitä tehdään kaikkia tasapuolisesti hyödyttävä voima; ja
  • pyrkiä vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin ja luomaan globaali sopimisen kulttuuri, jossa yhdessä luodaan oikeudenmukainen ja eettisesti kestävä maailma kaikille sen asukkaille.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– tutkii ja herättää mielenkiintoa ja keskustelua sekä välittää laajalle yleisölle tietoa ja materiaalia eri kielillä globaaleista keinoista ja mahdollisuuksista tehdä päätöksiä ja politiikkaa, jotka ovat oikeudenmukaisia ja eettisesti kestäviä kaikkien maailman kansalaisten kohdalla; kerää ja tuottaa tietoa ja ideoita sekä levittää niitä laajemman yleisön tietoisuuteen;
– kartoittaa ihmisten mielipiteitä ja asenteita kyselyillä ja äänestyksillä;
– toimii globaalina keskustelualustana ja yhteydenpitovälineenä;
– tuottaa podcasteja, blogeja ja muita julkaisuja;
– järjestää tapaamisia ja tapahtumia yhdistyksen jäsenille ja muille kiinnostuneille;
– ylläpitää ja solmii yhteyksiä muihin suomalaisiin, ulkomaalaisiin ja kansainvälisiin samoihin tavoitteisiin pyrkiviin tahoihin; ja
– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanee arpajaisia ja rahankeräyksiä, joihin on tarpeen mukaan saatu viranomaisten lupa.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisina jäseninä voi olla oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä (yhteisöjäsenet) sekä yksityisiä henkilöitä (henkilöjäsenet), jotka kannattavat yhdistyksen tarkoitusta. Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä (kannatusjäsenet). Uuden jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Liittyessään yhdistykseen jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa yhteystietonsa ja laissa mainitut tiedot merkittäväksi yhdistyksen jäsenluetteloon. Jäsenen tulee huolehtia, että jäsenluetteloon merkityt tiedot pysyvät ajan tasalla.

4. Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen erityyppisiltä jäseniltä voidaan periä eri suuruiset jäsenmaksut. Jäsenmaksuilla rahoitetaan yhdistyksen olemassaoloon liittyviä menoja, kuten toimiston vuokraa ja työntekijöiden palkkioita.
Jäsenmaksua ei kerätä uusilta jäseniltä liittymisvuoden osalta, jos liittyminen on tapahtunut kalen-terivuoden kahden viimeisen kuukauden aikana, eikä jäseniltä, jotka ovat eronneet tai joiden on todettu eronneen yhdistyksen jäsenyydestä.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti yhdistyksen kokouksessa, jolloin eroaminen merkitään kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsenillä on velvollisuus toimia hyvien tapojen mukaisesti yhdistykseen liittyvässä toimin-nassaan. Jäsenen tulee myös toimia omalla nimellään, ei anonyymisti. Jos jäsen ei täytä näitä vaatimuksia tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta ja arvoja tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä, hänet voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä. Jos jäsenmaksu on yhdeltä vuodelta maksamatta kahdesta kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, hallituksella on oikeus todeta jäsen eronneeksi.

Yhdistyksestä eronnut tai erotettu menettää välittömästi oikeuden osallistua yhdistyksen päätöksen-tekoon eikä hänellä ole oikeutta saada takaisin jo suoritettua vuotuista jäsenmaksua.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 3-7 varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kui-tenkin arpa.

Yhdistyksen toiminnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

7. Toiminnanjohtaja

Yhdistyksellä voi olla hallituksen valitsema toiminnanjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja mää-räysten mukaan hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa. Toiminnanjohtaja on yhdistyksen hallituksesta erillinen toimielin. Jos toiminnanjohtajaa ei ole valittu, juoksevia asioita hoitaa hallituksen puheenjohtaja. Toiminnanjohtajalle suoritettavan palkan määrää yhdistyksen hallitus.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja, jonka toimikausi on yksi vuosi kerrallaan.
Yhdistyksen tilikausi on vuoden mittainen. Se alkaa joka vuosi tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään alkuvuodesta, viimeistään maaliskuussa.
Mikäli yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on niin mainittu, yhdistyksen kokous voidaan järjestää osittain tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, jolloin kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Kyseisessä tilanteessa kokouskutsussa on todettava, että kokoukseen voi osallistua edellä mainitulla tavalla vain kokouksen aikana.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus jäsenille vähintään 21 päivää ennen kokousta lähetettävillä kirjeillä tai sähköpostin välityksellä, yhdistyksen jäsenluetteloon merkityillä yhteystiedoilla osoitet-tuna. Kutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Yhdistys pitää huolen siitä, että sen kokouksiin voidaan aina osallistua myös etäyhteyden kautta. Mikäli jäsen haluaa osallistua etäyhteyden kautta, on hänen ilmoitettava siitä etukäteen.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Henkilövaaleissa käytetään vaadittaessa suljettua lippuäänestystä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ään-tenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen jäsenet
9. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hä-nen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokous-kutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa lahjoitetaan yhdistyksen varat yhdistyksen hallituksen valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt keskustelufoorumiin

Yhdistyksen jäsenillä on velvollisuus toimia hyvien tapojen mukaisesti yhdistykseen liittyvässä toiminnassaan. Jäsenen tulee myös toimia omalla nimellään, ei anonyymisti. Jos jäsen ei täytä näitä vaatimuksia tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta ja arvoja tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä, hänet voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä.

Nämä asiat pätevät myös keskustelufoorumiin. Uskomme keskustelun voimaan ja siihen, että parhaat ratkaisut löytyvät yhteisen keskustelun kautta. Tämän keskustelun tulee olla rakentavaa ja faktoihin perustuvaa. Toisia ihmisiä tai ihmisryhmiä ei saa halventaa tai vähätellä. Vihapuhetta emme myöskään salli. Väittely voi joskus olla hedelmällistä, mutta usein parhaat ratkaisut ovat sellaisia, joihin ollaan yhdessä päädytty. Meidän tulisikin omaksua yhteisen etsimisen asenne – ei sellainen, että ihminen on etukäteen päättänyt, millainen hänen kantansa on ja sen jälkeen yrittää kääntää muut tälle kannalle. Jos sen sijaan avoimin mielin kuunnellaan aidosti toisia ja pyritään yhdessä selvittämään paras ratkaisu, sellainen voi luontevalla tavalla löytyä. Pitämällä nämä asiat mielessä luomme tästä keskustelufoorumista hyvän alustan kaikille sen jäsenille ja lukijoille. 

Oletko ihminen, jonka mielestä on tärkeää pyrkiä parantamaan maailman tilaa?

Jos näin on asian laita, silloin Uuden ajan kansalainen: Visio paremmasta maailmasta on kirja, joka sinun tulisi lukea. Kirjassa Max Tallberg esittää konkreettisen poliittisen vision paremmasta maailmasta. Kirja on ladattavissa ilmaiseksi.